>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Contributie per halfjaar Seizoen 2020-2021
Kleuters 3 t/m 5  jaar 54,00 euro
Jeugd 6 t/m 15 jaar 60,00 euro
Senioren 16 jaar en ouder 68,00 euro
Selectie 2 uur 118,00 euro
Ritmische gymnastiek 6+ jaar 60,00 euro
KeepFit 68,00 euro
Jeugdturnen Poortdijk 1 uur 91,60 euro
Voorwaarden lidmaatschap BGV.

Bij aanmelding betaalt u 5,00 euro inschrijfgeld. Dit wordt bij de eerste contributierekening in rekening gebracht.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste les na de 2 proeflessen.

Het inschrijfformulier voor aanvang van het lidmaatschap volledig digitaal invullen en verzenden naar de ledenadministratie.

Per halfjaar ontvangt u een nota waarmee de contributie bij vooruitbetaling wordt betaald.

De contributienota wordt u per email toegezonden op het door u aangegeven emailadres.

Het 1e halfjaar loopt van augustus t/m januari. Het 2e halfjaar loopt van februari t/m juli.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, of door het invullen van het opzegformulier op de website. Opzeggen 1 maand voor de contributie vervaldatum van 1 januari of 1 juli.
Opzeggingen na het 1e halfjaar gaan, i.v.m. uitschrijven voor  de bondscontributie van de KNGU, in per 1 januari.

Bij te late opzegging (na 1 december of 1 juni) bent u een boete bedrag van 15,00 euro aan de BGV verschuldigd i.v.m. de kosten voor de vereniging.

Het te betalen contributiebedrag is samengesteld uit: contributie, KNGU lidmaatschap en indien van toepassing wedstrijdkosten.
Aan- en afmelden lidmaatschap BGV

Voordat u of uw dochter/zoon lid wil worden van de BGV, mogen er gratis 2 proeflessen worden gevolgd.

Besluit u hierna om lid te worden dient u het digitale inschrijfformulier in te vullen, akkoord te gaan met de voorwaarden en te ondertekenen met uw volledige naam. Daarna te verzenden.

U krijgt in het opgegeven emailadres een afschrift van de ingevulde gegevens. Dit dient u goed te bewaren.
Beleid van de BGV bij verhindering de lessen voor
langere tijd te volgen.

Wanneer je door ziekte, blessures, zwangerschap o.i.d. verhinderd
bent de lessen bij de BGV te
volgen is ons beleid dat er over deze periode minder contributie wordt
betaald.
We hebben namelijk wel onze vaste doorlopende kosten (o.a.
bondscontributie).
Om in aanmerking te komen voor contributieverlaging moet wel aan
alle onder punt 1 t/m 5 genoemde  voorwaarden worden voldaan.

1. De aanvraag voor contributieverlaging moet schriftelijk (mag
per email) bij de penningmeester worden doorgegeven.
2. Het aanvangstijdstip van de contributieverlaging is maximaal
2 weken voor de schriftelijke melding.
3. De periode van verhindering moet minimaal een
aaneensluitende periode van 10 weken bedragen.
4. Bij het weer deelnemen aan de lessen wordt dit binnen 2
weken schriftelijk aan de penningmeester doorgegeven.
5. De laatst ontvangen contributienota van de huidige periode
moet wel op tijd worden betaald.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan gelden de
onderstaande punten 6 t/m 8.

6. De verrekening van de contributieverlaging wordt in de eerst
volgende contributienota verrekend.
7. De contributieverlaging wordt berekend aan de hand van het
aantal gemiste lessen over het contributiebedrag minus de
vaste kosten voor de BGV
8. De hoogte van de korting wordt door de penningmeester
bepaald. (75% van de contributie minus de vaste kosten)

We gaan ervan uit dat u hiermee voldoende bent ingelicht.

Het bestuur van de BGV
Opzeggen lidmaatschap van de BGV
Lid worden van de BGV
In IJsselstein is de zaalhuur hoger en ontvangen we geen subsidie voor de jeugd. Daarom is de contributie hoger.
Wij gaan ons wel inspannen voor het ontvangen van jeugdsubsidie.
1969 - 2019
1969 - 2019